Základní informace o NeuroLeadershipu

NeuroLeadership je obor studia propojující poznatky neurovědy s oblastmi rozvoje leadershipu, manažerských tréninků, change managementu, poradenství a koučinku.

Pojem NeuroLeadership vytvořil Dr. David Rock v roce 2006, pro označení oblasti neurovědy určené k tomu, aby pomáhala jednotlivcům i organizacím všeho druhu naplňovat svůj potenciál prostřednictvím lepšího porozumění toho, jak funguje lidský mozek na úrovni jednotlivce, týmu i systému.

NeuroLeadership zkoumá, jak procesy v lidském mozku ovlivňují chování na pracovišti. Studuje leadership a management z pohledu toho, co se děje v mozku. Je to lidská a ne finanční či funkční strana leadershipu.

Moderní manažeři a lídři jsou z podstaty racionální. NeuroLeadership jim poskytuje racionální vědecké poznatky k vysvětlení mnoha věcí, kterým na pracovišti dosud není věnována náležitá pozornost. K lídrům a organizacím hovoří o lidech jazykem, kterému rozumí a který běžně užívají, což napomáhá zdokonalování toho, jak pracoviště fungují.

NeuroLeadership se zaměřuje na to, jak jednotlivci v sociálním prostředí:

  • přijímají rozhodnutí a řeší problémy
  • zvládají své emoce
  • spolupracují s druhými a ovlivňují je
  • napomáhají změně

Tyto čtyři oblasti tvoří rámec NeuroLeadershipu.

Z pohledu leadershipu se NeuroLeadership zabývá takovými klíčovými prvky jako sebeuvědomění, zrod nápadů a myšlenek („Aha“ momentů), angažovanost, motivace, důvěra, zpětná vazba, týmy a jejich dynamika, uvědomování si a porozumění druhým, rozhodování, ovlivňování druhých apod. Na tyto prvky aplikuje to, co se dozvídáme o mozku, čímž vytváří neurologickou teoretickou základnu pro “soft skills”. Tato oblast nemá nic společného se šamanizmem, ani s měřením elektrických vlnění v mozcích lídrů za účelem poznat „tajemství“ skvělých lídrů.

Pro koho je NeuroLeadership

NeuroLeadership je užitečný všude tam, kde o výsledku, výkonu rozhoduje schopnost lidí efektivně přemýšlet, zvládat sám sebe, spolupracovat a ovlivňovat druhé. Poskytuje tedy účinné nástroje, přístupy, postupy nejen lídrům ve firmách, ale i jejich dodavatelům:

  • poradcům
  • konzultantům
  • koučům
  • trenérům
  • lektorům
  • a dalším, které budeme dále nazývat společně LÍDR

Co NeuroLeadership přináší

"NeuroLeadership může předpovědět dopad rozhodnutí a pomoci zlepšit pozitivní dopad jakékoliv činnosti, kterou lídr vykoná." říká Dr. David Rock. „Hlavní přínosy NeuroLeadershipu spočívají v posílení osobní odolnosti, ve zvýšení kvality rozhovorů, v růstu talentů a v provázení změnou.

NeuroLeadership dokáže moderním lídrům poskytnout nejen potřebné znalosti, ale i podporu a vedení k osvojení si potřených dovedností a ke změně nastavení mysli. Na bázi vědy přispívá k rozvoji dovedností leadershipu, které se obvykle označují jako „měkké“ dovednosti („soft“ skills).

NeuroLeadership je extrémně užitečný pro zvládání změny, která je povětšinou doprovázena silnými emocemi a vysokými výdeji energie. Pro situace, chování, emoční stavy a podobné zkušenosti, které zažíváme při zvládání změny, nám NeuroLeadership nabízí jazyk. Když máme pro něco jazyk, získáváme nad tím větší kontrolu. Díky tomuto jazyku často lidé mohou pochopit, že to, co se děje, je prostě normální a zvládnutelné.

Leadership je zejména o komunikaci. Když lídři jednají se svými lidmi či celým týmem, většinou se jejich záměr výrazně liší od toho, kam nakonec komunikace dospěje. NeuroLeadership přináší praktické přístupy, jak vést druhé k tomu, aby kvalitněji a efektivněji přemýšleli nad svou činností, přicházeli na řešení otázek, které před nimi stojí, a stali se tak zcela samostatnými a odpovědnými za naplnění své role a poslání ve firmě.

Dr. Rock k tomu říká, že „pokud se naučíte, jak zkvalitnit své vlastní myšlení, budete lepším lídrem. Stanete se efektivnějším v tom, co děláte, a naučíte se ovlivňovat myšlení druhých, což je důležitá stránka bytí lídrem.“ „Je důležité začít přemýšlet o vašem myšlení. Myšlení nás živí a většina profesí zahrnuje v sobě určitou dávku řešení problémů. Je čas se stát pozorovatelem toho, jak přemýšlíme.“

Nad oborem NeuroLeadershipu máme postavenyj ak vzdělávací kurzy pro kouče (Brain-based Coaching kurzy), tak programy pro Seberozvoj a Sebepoznání, tyto poznatky také používáme pro Firemní programy pro posílení líderských dovedností.

Další informace a zdroje

Moderní manažeři a lídři jsou z podstaty racionální. NeuroLeadership vychází z poznatků neurovědy a poskytuje lídrům racionální vědecké poznatky k vysvětlení mnoha věcí. Neuroleadership je užitečný všude tam, kde o výsledku, výkonu rozhoduje schopnost lidí efektivně přemýšlet, zvládat sám sebe, spolupracovat a ovlivňovat druhé. Představuje tedy účinné nástroje, přístupy a postupy nejen pro lídry ve firmách, ale i jejich dodavatele.

© 2008–2018 NeuroLeadership s.r.o. | Kontaktujte nás: +420 775 730 886

mapa stránek