Leadership v praxi top manažerů

Leadership v praxi top manažerů

Rozvíjejte svůj leadership v interakci s klíčovými kolegy. Nabyl jste jako vrcholový manažer přesvědčení, že další růst firmy brzdí spolupráce se zaměstnanci, kteří dostatečně nepřemýšlejí nad svou prací, obávají se samostatnosti, nechtějí přijmout odpovědnost za výsledek nebo projevují málo iniciativy? Máte jasnou vizi, ale nedaří se vám pro ni nadchnout ostatní? Máte na starosti zásadní restrukturalizaci firmy a chcete pro ni získat vaše lidi? Zlepšete své schopnosti pod vedením jediného MCC kouče v České republice a na Slovensku Dr. Vladimíra Tuky. Naučíte se v oblasti leadershipu pracovat s osvědčenými technikami, které uplatňují poznatky o fungování lidského mozku a které se zároveň opírají o metodologii špičkového kouče leadershipu Marshalla Goldsmithe. Výsledky vám navíc můžeme garantovat.

Mám zájem

O programu

Jednou z největších výzev top manažerů je uplatňování vlastního pojetí leadershipu. Teprve v konkrétních situacích a při každodenním jednání s klíčovými kolegy (tzv. stakeholdery) se ukazuje, jak pro zásadní vize dokážete získat ty, bez nichž cílů nedosáhnete. V případě leadershipu, stejně jako u všech dovedností, platí, že nám něco jde lépe, a na něčem ještě je potřeba zapracovat. V těsné spolupráci s vašimi kolegy vám pomůžeme specifikovat významné oblasti leadershipu, v nichž se potřebujete a můžete zdokonalit – a na ně se zaměříme.

Garance úspěchu – naše odměna závisí na vašem růstu

Program je určen zejména exekutivním pracovníkům, kteří byli vybráni svou společností do top managementu a jsou považováni za osoby s vysokým růstovým potenciálem. My o vašem růstu nemáme pochyb, a tak je u celoročních programů 50 až 100 % naší odměny podmíněno dosažením vašeho prokazatelného rozvoje efektivity leadershipu. Dosažený pokrok přitom hodnotí samotní stakeholdeři, on-line a anonymně. U nás zkrátka platí, že bez změny není odměny.

Program „on the job“

Leadership v praxi top manažerů je koncipován s maximální efektivitou pro koučovaného. Víme, že vrcholoví manažeři nemají času nazbyt, proto je proces zdokonalení leadershipu integrován přímo do jejich pracovní pozice a odehrává se „on the job“, tedy v rámci výkonu práce koučovaného.

Co díky programu Leadership v praxi top manažerů získáte?

Prověříte a dále rozvinete své dovednosti leadershipu. Hned v úvodu si přesně nadefinujete vlastní model autentického leadershipu a stanovíte, na čem potřebujete pracovat. Do procesu změny jsou vedle leadera aktivně zapojeni i stakeholdeři, což přináší výhody pro celý tým. Sebekázeň potřebná pro uplatňování tohoto procesu se stane nedílnou součástí vašeho osobního stylu leadera, a díky tomu budete schopni i po skončení programu vést sami sebe a své podřízené, aniž byste k tomu potřebovali externího kouče. Změnu ve výsledku pocítí celá firma, protože v ní vybudujete prostředí umožňující vychovávat další leadery. Navíc povzbudíte zainteresovanost svých týmů a nadchnete zaměstnance pro věc.

Leadeři u nás poznají, jak změnit přístup k vedení lidí, podnítit proaktivitu, a tím zvýšit výkonnost.

Průběh programu a co absolvujete

  • Úvodní setkání top manažera, jeho sponzora (je-li takový) a kouče, kde se specifikují záměry a očekávané výsledky koučování. Zároveň se stanoví časový rozsah a vymezí se role a závazky všech zúčastněných stran.
  • Strukturované interview kouče se stakeholdery, jehož výsledkem je zpráva kouče o tom, jak stakeholdeři vnímají leadership top manažera: čeho si u něj cení, a co by mu naopak doporučili změnit.
  • Definice vlastního modelu autentického leadershipu top manažera – top manažer za podpory kouče definuje, jakým leaderem se chce stát.
  • Výběr 1–2 oblastí změny leadershipu a zapojení stakeholderů do procesu změny – top manažer za přispění kouče vybere oblast svého leadershipu, jejíž změna bude mít největší přínos pro jeho tým i celou společnost a zároveň umožní top manažerovi co nejvíce se přiblížit svému modelu autentického leadershipu.
  • Úvodní workshop top manažera a stakeholderů, kde top manažer stakeholdery seznámí s volbou oblastí, na jejichž změně hodlá pracovat, a požádá je, aby mu doporučili, na co se v nejbližším měsíci zaměřit, aby maximálně pokročil v rozvoji zvolených oblastí.
  • Pravidelná měsíční koučovací sezení trvající cca 2–3 hodiny, na kterých se posuzuje, jak rozvoj leadershipu hodnotí sám top manažer a jeho stakeholdeři, ale zároveň se s přihlédnutím k doporučením stakeholderů vytváří akční plán na další měsíc.
  • Tří čtvrtletní on-line anonymní hodnocení pokroku rozvoje leadershipu, počínající vyhodnocením výsledků dosažených po 6. měsíci programu.
  • Studijní podklady a praktické nástroje pro řešení konkrétních situací top manažera.

Jak program funguje?

1. Zaměření rozvoje

Prvním krokem je určení 1-2 oblastí leadershipu, na jejichž rozvoj se zaměříme. Může jít o delegování, diverzitu, strategické myšlení, sebedůvěru či jiné relevantní oblasti. Klíčová témata jsou přitom zvolena na základě strukturovaného interview se stakeholdery, tedy nejdůležitějšími lidmi z pracovního okolí leadera, a to jak nadřízenými, tak i podřízenými či kolegy. Ti poskytnou detailní a co nejúplnější přehled o silných stránkách i oblastech dalšího rozvoje, a to na základě příkladů ze skutečného života.

2. Zapojení stakeholderů

Leaderem vybraní stakeholdeři se aktivně podílejí i na procesu celého vývoje změny leadershipu. Jednou měsíčně je leader požádá o zpětnou vazbu a praktické rady a doporučení, co a jak by měl v následujícím měsíci podniknout pro svůj rozvoj ve zvolených oblastech. Na základě toho vypracuje měsíční akční plán, který bude za podpory a kontroly stakeholderů naplňovat. Jednou za čtvrtletí stakeholdeři vyplní anonymní online dotazník, a tím i změří úspěšnost zavádění změny do praxe. Taktové hodnocení je pro leadera zároveň podnětnou inspirací pro rozvoj v následujícím období.

3. Změření výsledku

Na konci ročního koučovacího období je on-line formou změřen výsledný efekt rozvoje leadershipu – a podle toho i výše honoráře kouče.

Kouč

Průkopník Brain-Based Coachingu v ČR a SR, jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC, trenér koučovacích a leadership dovedností, kouč a facilitátor top manažerů, odborník s bohatou praxí v businessu.

Co o nás říkají naši absolventi

Ing. Roman Polák

Ing. Roman Polák

Neuroleadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a couching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního couchingu s Vláďou, který mě osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při couchingu a BOOSTu i ostatním členům týmu Neuroleadeshipu za profesionální přístup!

Robert Zatloukal

Robert Zatloukal

generální ředitel

Chtěl jsem najít metodiku a nástroje pro efektivní komunikaci, naučit se je a ověřit si je na sobě, abych je mohl zavést ve firmě, kde jsou všichni THP pracovníci. Během kurzu jsem se naučil, jak s pomocí ostatních přijít na nové nápady, jak je efektivně převádět do praxe i jak měnit návyky. Atmosféra v kurzu byla pracovní a vstřícná. Program považuji za velmi přínosný, protože efektivní komunikace je čím dál důležitější pro konkurenceschopnost podniku i jednotlivce. Získal jsem vlastní zážitek doplněný o poznatky vědy, které mi pomohou řadu situací snáz pochopit a mohu o to snadněji dojít ke změně. Navíc dovednosti, které se učíte, využijete ve všech životních oblastech a rozvíjejí vás. Program BOOST bych doporučil každému, kdo má zájem mít kvalitnější život pracovní i osobní a kdo chce mít dobré výsledky i dobré vztahy.

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Mám zájem o program Leadership v praxi top manažerů

Jak si vybrat? Potřebuji poradit