Všeobecné obchodní podmínky

(dále též „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1.            „Poskytovatelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost NeuroLeadership s.r.o., IČ:   28515552, se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147245.

I.2.            Poskytovatel v rámci výkonu svého předmětu podnikání nabízí možnost účasti na jednotlivých programech a kurzech zaměřených na oblast komunikace, koučinku a manažerských programů tak, jak je nabídka těchto programů a kursů zveřejněna na webových stránkách Poskytovatele www.neuroleadership.cz (dále jen „Akce“ a „Portály“).

I.3.            Nabídka Akcí, v rozsahu jejich obsahového zaměření, termínu a ceny, případně dalších specifických informací a podmínek, je Poskytovatelem zveřejněna na Portálech.  Nabídka Akcí Poskytovatele je platná za předpokladu a po dobu trvání jejího zveřejnění na Portálech.

I.4.            Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele, uzavřené mezi Poskytovatelem a odběratelem služeb (dále jen „Smlouva“ a „Klient“), na základě které se Poskytovatel zavazuje Klientovi poskytnout služby v Klientem objednaném rozsahu v rámci jeho účasti na jím zvolené Akci;  Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu těchto služeb. V případě, kdy se jednotlivá ustanovení Smlouvy liší od těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy.

I.5.            Poskytovatel je oprávněn plněním práv a povinností ze Smlouvy pověřit třetí osobu.

I.7.            Pro práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta při uzavření a plnění Smlouvy je určující postavení Klienta v návaznosti na skutečnost, zda Klient Smlouvu uzavírá v postavení spotřebitele definovaném ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění, či nikoliv. Pokud Klient (i) před uzavřením Smlouvy, (ii) při uzavření Smlouvy či  (iii) v souvislosti s požadavkem na vystavení platebního dokladu na cenu služeb, neuvede identifikační číslo, pak platí, že takový Klient Smlouvu uzavřel v postavení spotřebitele. Specifická práva a povinnosti Klienta, vystupujícího v postavení spotřebitele, jsou těmito obchodními podmínkami specificky výslovně upravena.

I.8.            Poskytovatel je oprávněn znění těchto podmínek doplňovat či měnit. Tato změna nemá dopad na úpravu práv a povinností Poskytovatele a Klienta ze Smlouvy uzavřené za účinnosti obchodních podmínek ve znění platném ke dni uzavření Smlouvy.

I.9.            Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě, dále že je sám nevyužije či neuplatí pro účely výkonu své podnikatelské činnosti. V případě porušení tohoto závazku Klient uhradí Poskytovateli veškerou škodu, která takovým porušením Poskytovateli vznikne. Závazek sjednaný v tomto odstavci se neuplatí pro případ, kdy je předmětem plnění Poskytovatele dle Smlouvy Akce, jejíž podstatou je výuka konkrétních koučovacích postupů a metod za účelem jejich potenciálního a budoucího využití ze strany Klienta.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

II.1.          Nabídka Akcí je zveřejněna na Portálech Poskytovatele. Klient nezávazně svůj zájem o účast na Akci či o bližší informace o Akci projeví kliknutím na příslušnou ikonu „mám zájem“ či „rezervace“ či „přihláška“ a do dotčeného formuláře doplní své kontaktní spojení/údaje.

II.2.          Poskytovatel bude Klienta kontaktovat na jím zadané emailové (příp. telefonické) kontaktní spojení za účelem vyjasnění termínu, konkrétního obsahu a dalších podmínek Akce, a za účelem ověření zájmu Klienta o účast na ní.

II.3.          Po vzájemném vyjasnění podmínek Akce a ověření zájmu Klienta o účast na ní Poskytovatel zašle Klientovi adresnou nabídku k účasti na Akci (dále jen „Nabídka“). Nabídku doručí Poskytovatel Klientovi emailem, na Klientem zadané spojení, přičemž v této Nabídce uvede zejména (i) označení Akce a termín a místo jejího konání, (ii) identifikační údaje Klienta či osob jím pověřených k účasti na Akci, (iii) Cenu Akce a podmínky její splatnosti a úhrady, (iv) podstatné informace týkající se obsahu Akce, jakož i dalších specifických podmínek účasti Klienta na ní, včetně případných podmínek pro její řádné absolvování či certifikované ukončení, (v) odkaz na aktuální znění těchto VOP, případně budou tyto VOP přílohou Nabídky.  V případě, kdy bude podmínkou účasti na Akci doložení jakýchkoliv podkladů ze strany Klienta, pak bude Nabídka obsahovat i upozornění na povinnost Klienta je v určitém termínu doložit a jejich výčet. Nabídka se považuje za návrh Poskytovatele na uzavření Smlouvy.

II.4.          Smlouva je uzavřena potvrzením Nabídky ze strany Klienta, a to zpravidla doručením emailové zprávy Klienta Poskytovateli obsazující jeho srozumitelný souhlas/akceptaci Nabídky a těchto VOP. Smlouvou se (i) Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi služby spočívající v jeho účasti na Akci za podmínek sjednaných Smlouvou, (ii) Klient zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu Akce ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou, jakož i řádně plnit všechny podmínky Akce sjednané Smlouvou. Za „podmínky sjednané Smlouvou“ se považují podmínky uvedené v Nabídce a těchto VOP.

II.5.          Marným uplynutím lhůty v délce 7 (sedmi) dnů po učinění Nabídky Nabídka v plném rozsahu zaniká.

II.6.          Za návrh na uzavření Smlouvy se nikdy nepovažuje pouhá reklama či prezentace Poskytovatele.

II.7.          Bližší instrukce k účasti na Akci, společně s dokumenty spojenými s účastí Klienta na Akci, Poskytovatel doručí Klientovi v elektronické podobě s předstihem cca sedmi dnů před termínem jejího zahájení, případně v termínu sjednaném Smlouvou.

III. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

III.1.         Cena Akcí je stanovena cenami uvedenými  na Portálech v době zaslání Nabídky (dále jen „Cena“). Potvrzením nabídky Klient potvrzuje, že se seznámil s aktuální Cenou Akce a tuto ve vztahu k dané Objednávce akceptuje.

III.2.         Všechny Ceny Akcí na Portálech jsou zobrazovány dle volby s DPH nebo bez DPH tak, jak je na Portálech vždy uvedeno. V Ceně Akce nejsou zahrnuty náklady Klienta na dopravu do místa konání Akce, případné ubytování či stravování Klienta v místě konání Akce ani jakékoliv jiné náklady spojené s účastí Klienta na Akci. Tyto náklady jdou výlučně k tíži Klienta.

III.3.         Klient je povinen uhradit Poskytovateli Cenu Akce, a to způsobem a v termínech sjednaných Smlouvou.

III.4.         Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Ceny Akcí zveřejněné na Portálech, a to bez předchozího upozornění.

III.5.         Cena Akce je splatná jednorázově či ve splátkách, převodem na bankovní účet Poskytovatele, či prostřednictvím on-line platební brány GoPay.  Neakceptujeme platby v hotovosti. Termín a způsob splatnosti Ceny Akce jsou sjednány Smlouvou.

III.6.         Jakákoliv bezhotovostní platba podle Smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.  Pro případ prodlení Klienta s úhradou ceny Akce či její části je Klient povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pro případ, kdy byla Smlouvou sjednána splatnost Ceny Akce ve splátkách, pak pro případ prodlení Klienta s úhradou kterékoliv ze sjednaných splátek nastává splatnost Ceny Akce v plném rozsahu k 1. dni tohoto prodlení.

IV. PODMÍNKY V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

IV.1.         Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Akce, tedy změnit místo či čas konání Akce či osobu lektora/kouče za předpokladu, že o této změně Klienta v předstihu vyrozumí a kdy tato změna nebude mít negativní dopad na účel a obsah dotčené Akce.

IV.2.         V případě, kdy Klient pověří/určí  k účasti na jednotlivé Akci konkrétní osobu, Klient odpovídá za plnění a dodržování podmínek Akce dle tohoto článku IV. těchto obchodních podmínek takovou osobou.  O konkrétním určení osoby pověřené Klientem k účasti na Akci je Klient povinen Poskytovatele v předstihu vyrozumět, záměna Klientem pověřených osob je připuštěna pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

IV.3.         Klient je povinen při své účasti na Akci vystupovat a jednat tak, aby nebyl narušen její průběh, příp. rušeni její ostatní účastníci či lektor.

IV.4.         Poskytovatel je oprávněn Klienta vyloučit z účasti na Akci v případě, kdy Klient průběh Akce naruší způsobem nevhodným jejímu zaměření či jednáním odporujícím zásadám slušného chování; zejména dostaví-li se Klient na Akci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude-li nevhodně oblečen, bude-li urážet či mít nevhodné poznámky k osobám vedoucím Akci, na ní přednášejícím či k dalším účastníkům. Obdobně je Poskytoval oprávněn postupovat v případě, kdy Klient bez vážného důvodu nebude dodržovat pravidla či procedury dané Akce. V případě vyloučení Klienta z průběhu Akce nemá Klient nárok na vrácení ceny Akce, a to ani její části.

IV.5.         V případě neúčasti Klienta na Akci nemá Klient nárok na poskytnutí náhrady, nedohodne-li se Klient s Poskytovatelem jinak.

IV.6.         Klient je povinen Poskytovateli doručit veškeré podklady, které byly při uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele vyžádány, a to ve lhůtě sjednané Smlouvou či určené v Nabídce.

V. VÝPOVĚĎ SMLOUVY A DŮSLEDKY STORNA AKCÍ V PŘÍPADĚ, KDY KLIENTEM JE PODNIKATEL

V.1.          Klient je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z jakéhokoliv  důvodu či bez uvedení důvodu, s důsledky uvedenými v odst. V.5. tohoto článku níže, spočívajícími v nároku Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce, popřípadě celé ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. V.5. tohoto článku níže.

V.2.          Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z důvodu závažného či opakovaného porušení povinností sjednaných Smlouvou a těmito obchodními podmínkami ze strany Klienta. Za závažné porušení povinností Klienta se vždy považuje vždy porušení kterékoliv z povinností Klienta sjednaných v čl. IV. těchto obchodních podmínek, dále i prodlení Klienta s úhradou Ceny Akce či její části po dobu delší deseti dnů. V případě, kdy Poskytovatel Smlouvu vypoví z kteréhokoliv z důvodů uvedených v tomto odstavci, vzniká Poskytovateli, v závislosti na okamžiku zániku Smlouvy, nárok na úhradu poměrné části ceny Akce, popřípadě plné ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. V.5. tohoto článku níže.

V.3.          Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi kterékoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně, na její zadané kontaktní e-mailové spojení. V případě, kdy Smlouvu vypoví Poskytovatel, je ve výpovědi povinen uvést řádný výpovědní důvod.  Ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku Smlouvy je Poskytovatel povinen Klientovi vyúčtovat dle podmínek uvedených v odst. V.5. níže přijaté platby na cenu Akce a vrátit případný přeplatek.

V.4.          Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět v případě, kdy z důvodů, které není schopen sám ovlivnit,  nebude  schopen služby Akce Klientovi řádně poskytnout či pokud se k účasti na Akci nepřihlásí minimální požadovaný počet osob. V takovém případě je Poskytovatel o této skutečnosti povinen Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumět a nabídnout mu jiný vhodný termín.  V případě, kdy se Poskytovatel s Klientem nedohodnou na náhradním termínu Akce, je kterákoliv ze stran oprávněna Smlouvu vypovědět, přičemž Smlouva zaniká ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce.

V.5.          Pro případ předčasného zániku Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Poskytovatele spočívajících v účasti Klienta na Akci, platí následující podmínky:

 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období počínaje dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy a nejpozději osm (8) dnů přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši 5.000,- Kč. Pokud Cena Akce nepřevyšuje částku ve výši 5.000,- Kč, pak Poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné výše ceny Akce;
 • v případě, kdy Cena Akce převyšuje částku ve výši 5.000,- Kč a k zániku Smlouvy dojde nejvýše sedm (7) dnů a nejméně jeden (1) celý den přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši odpovídající 25% z částky, která představuje rozdíl Ceny Akce minus 5.000,- Kč, nejméně však 5.000,- Kč;
 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období nejvýše dvacet čtyři (24) hodin před okamžikem zahájení Akce a nejpozději v den jejího ukončení, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu plné výše Ceny Akce.

V.6.          Nárok Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce tak, jak je pro případ předčasného zániku Smlouvy popsán v odst. V.5 tohoto článku výše, je odůvodněn tím, že uzavřením Smlouvy Poskytovatel započíná s přípravou plnění služeb, dále je sjednán s přihlédnutím k nákladům, které Poskytovatel počínaje uzavřením Smlouvy vynakládá na zajištění materiálního a lidského  odborného  zázemí a zdrojů  nezbytných pro vlastní realizaci Akce.

V.7.          Výpověď Smlouvy pouze co do části sjednaných služeb je nepřípustná.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DŮSLEDKY STORNA AKCÍ V PŘÍPADĚ, KDY KLIENTEM JE SPOTŘEBITEL

VI.1.         Klient, v postavení spotřebitele, je oprávněn od Smlouvy odstoupit z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření.  V takovém případě je Poskytovatel povinen obratem Klientovi vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce, v její plné uhrazené výši, ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení vyrozumění Klienta o odstoupení od Smlouvy Poskytovateli.

VI.2.         V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Poskytovatel poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od Smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.  pro případ uzavření Smlouvy prostředky na dálku:

 1. Do 14 dnů od uzavření Smlouvy máte právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Poskytovatele – NeuroLeadership s.r.o., IČ: 28515552, se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, e-mail: info@neuroleadership.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy v poslední den příslušné lhůty.
 4. Platbu ceny Akce Vám Poskytovatel vrátí nejpozději ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení Vašeho odstoupení, z tohoto důvodu žádá o současné zadání/zaslání čísla účtu peněžního ústavu, na který má být Vámi uhrazená cena Akce vrácena.
 5. Pro případ Vašeho odstoupení nenesete žádné náklady spojené se zánikem Smlouvy.

Vzor oznámení o odstoupení od Smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát: NeuroLeadership Group s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, info@neuroleadership.cz

– Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od Smlouvy o poskytnutí služeb – účasti na Akci (*)

– žádáme o vrácení Ceny Akce na účet () vedený u ()

– datum uzavření Smlouvy (*)

– jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– adresa spotřebitele/spotřebitelů

– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI.3.         Nevyužije-li Klient právo od smlouvy dle odst. VI.1. a VI.2. odstoupit, pak – počínaje patnáctým (15) dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy – je oprávněn ji s okamžitou účinností vypovědět z jakéhokoliv  důvodu či bez uvedení důvodu, vždy však s důsledky uvedenými v odst. VI.7. tohoto článku níže, spočívajícími v nároku Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce, popřípadě plné ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. VI.7. tohoto článku níže.

VI.4.         Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z důvodu závažného či opakovaného porušení povinností sjednaných Smlouvou a těmito obchodními podmínkami ze strany Klienta. Za závažné porušení povinností Klienta se vždy považuje vždy porušení kterékoliv z povinností Klienta sjednaných v čl. IV. těchto obchodních podmínek, dále i prodlení Klienta s úhradou Ceny Akce či její části po dobu delší deseti dnů. V případě, kdy Poskytovatel Smlouvu vypoví z kteréhokoliv z důvodů uvedených v tomto odstavci, vzniká Poskytovateli, v závislosti na okamžiku zániku Smlouvy, nárok na úhradu poměrné části ceny Akce, popřípadě plné ceny Akce,  za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. VI.7. tohoto článku níže.

VI.5.         Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi kterékoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně, na její zadané kontaktní e-mailové spojení. V případě, kdy Smlouvu vypoví Poskytovatel, je ve výpovědi povinen uvést řádný výpovědní důvod.  Ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku Smlouvy je Poskytovatel povinen Klientovi vyúčtovat dle podmínek uvedených v odst. VI.7. níže přijaté platby na cenu Akce a vrátit případný přeplatek.

VI.6.         Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět v případě, kdy z důvodů, které není schopen sám ovlivnit,  nebude  schopen služby Akce Klientovi řádně poskytnout či pokud se k účasti na Akci nepřihlásí minimální požadovaný počet osob. V takovém případě je Poskytovatel o této skutečnosti povinen Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumět a nabídnout mu jiný vhodný termín.  V případě, kdy se Poskytovatel s Klientem nedohodnou na náhradním termínu Akce, je kterákoliv ze stran oprávněna Smlouvu vypovědět, přičemž Smlouva zaniká ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce.

VI.7.         Pro případ předčasného zániku Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Poskytovatele spočívajících v účasti Klienta na Akci, platí následující podmínky:

 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období počínaje dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy a nejpozději osm (8) dnů přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši 5.000,- Kč. Pokud Cena Akce nepřevyšuje částku ve výši 5.000,- Kč, pak Poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné výše ceny Akce;
 • v případě, kdy Cena Akce převyšuje částku ve výši 5.000,- Kč a k zániku Smlouvy dojde nejvýše sedm (7) dnů a nejméně jeden (1) celý den přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši odpovídající 25% z částky, která představuje rozdíl Ceny Akce minus 5.000,- Kč, nejméně však 5.000,- Kč;
 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období nejvýše dvacet čtyři (24) hodin před okamžikem zahájení Akce a nejpozději v den jejího ukončení, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu plné výše Ceny Akce.

VI.8.         Nárok Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce tak, jak je pro případ předčasného zániku Smlouvy popsán v odst. VI.7. tohoto článku výše, je odůvodněn tím, že uzavřením Smlouvy Poskytovatel započíná s přípravou plnění služeb, dále je sjednán s přihlédnutím k nákladům, které Poskytovatel počínaje uzavřením Smlouvy vynakládá na zajištění materiálního a lidského  odborného  zázemí a zdrojů  nezbytných pro vlastní realizaci Akce.

VI.9.         Odstoupení od Smlouvy či její výpověď pouze co do části sjednaných služeb jsou nepřípustné.

VI.10.      Klient má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Klienta v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy Klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

VII.1.       Uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem uděluje Klient Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním Klientem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní čísla, případně IČ a DIČ ) (dále jen „osobní údaje“) ze strany Poskytovatele v postavení správce osobních údajů, a to pro účely evidence Smlouvy a plnění práv a povinností v ní uvedených, dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatele na emailové spojení Klienta.  Výše uvedený souhlas Klient uděluje dobrovolně, na základě řádného vysvětlení, přičemž tento souhlas je platný po dobu pěti let a/nebo do odvolání.

VII.2.       Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Klienta odstranit z databáze Poskytovatele. Osobní údaje zadané Klientem je Poskytovatel povinen plně zabezpečit proti jejich zneužití. Osobní údaje zadané Klientem není Poskytovatel oprávněn postoupit žádné další osobě, s výjimkou údajů, které v nezbytném rozsahu předává osobě, která vede jednotlivé Akce či sezení uskutečněné v rámci plnění služeb dle Smlouvy.

VII.3.       Klient může odvolat výše uvedený souhlas nebo požadovat změnu osobních údajů písemně na adrese sídla Poskytovatele či emailem na spojení info@neuroleadership.cz.

VII.4.       Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce, nedohodne-li se Poskytovatel s Klientem jinak. Poskytovatel Smlouvu archivuje v elektronické podobě a je přístupná pouze pro jeho potřeby.

VII.5.       Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) jdou k tíži Klienta.

VIII. Definice práva povinností NeuroLeadership

VIII.1.       Při zajišťování předmětu Smlouvy je NEUROLEADERSHIP povinna postupovat s odbornou péčí a v zájmu Klienta.

VIII.2.       NEUROLEADERSHIP může provést školení zaměstnanců Klienta v užívání softwarové aplikace CRM prostřednictvím specifické prezentace, a to za podmínek a v rozsahu dle vzájemné dohody Smluvních stran.

VIII.3.       NEUROLEADERSHIP zpracovává osobní údaje, a to za účelem uzavření a plnění této Smlouvy s Klientem, případně za dalšími účely, které vyplývají z této Smlouvy.

VIII.4.       Podrobněji jsou povaha, účel a prostředky zpracování osobních údajů popsány v této Smlouvě.

VIII.5.       NEUROLEADERSHIP v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

VIII.5.1       zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Klienta učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy, včetně a v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Klienta vztahuje; v takovém případě NEUROLEADERSHIP Klienta informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

VIII.5.2       v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů NEUROLEADERSHIP či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů NEUROLEADERSHIP , oznámí tuto skutečnost okamžitě Klientovi a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;

VIII.5.3       poskytne Klientovi součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem a dle pokynů Klienta bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností prováděných NEUROLEADERSHIP;

VIII.5.4       nezpracovává osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely;

VIII.5.5       nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Klienta;

VIII.5.6       zohledňuje povahu zpracování;

VIII.5.7       je Klientovi nápomocna prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Klientovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv koncových uživatelů;

VIII.5.8       je Klientovi nápomocna při zajišťování souladu s povinnostmi Klienta zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též koncovým uživatelům, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má NEUROLEADERSHIP k dispozici;

VIII.5.9       v souladu s rozhodnutím Klienta všechny osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Klientovi, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;

VIII.5.10      poskytne Klientovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Klientem nebo jiným auditorem, kterého Klient pověřil, a k těmto auditům přispěje;

VIII.5.11      není oprávněna osobní údaje koncových uživatelů jí zpracovávané či k nimž jí byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jejích povinností dle této Smlouvy;

VIII.5.12      umožní Klientovi na vyžádání kontrolu dodržování povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby, jak je tato definována níže;

VIII.5.13      umožní Klientovi přístup do informačního systému užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování;

VIII.6.       V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede NEUROLEADERSHIP v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Klienta, jež obsahují zejména:

VIII.6.1      jméno a kontaktní údaje NEUROLEADERSHIP, Klienta a případného zástupce Klienta nebo NEUROLEADERSHIP a pověřence pro ochranu osobních údajů;

VIII.6.2      kategorie zpracování prováděného pro Klienta;

VIII.6.3      informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a

VIII.6.4      popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

NEUROLEADERSHIP se na základě písemné výzvy Klienta zavazuje Klientovi vedené záznamy zpřístupnit.

VIII.7.       NEUROLEADERSHIP zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:

VIII.7.1      plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,

VIII.7.2      zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,

VIII.7.3      zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a

VIII.7.4      opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

VIII.8.       V případě, že je podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost NEUROLEADERSHIP Klienta v dostatečném předstihu a v případě, že tím Klient NEUROLEADERSHIP pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.

VIII.9.       Pokud NEUROLEADERSHIP zjistí, že Klient porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit.

VIII.10.     V případě ukončení této Smlouvy je NEUROLEADERSHIP povinna předat Klientovi protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li NEUROLEADERSHIP od Klienta písemně jiné pokyny, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

VIII.11.     Povinnosti NEUROLEADERSHIP týkající se ochrany osobních údajů se NEUROLEADERSHIP zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy, pokud z ustanovení této Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

VIII.12.     Společnost NEUROLEADERSHIP je povinna zajistit ochranu a bezpečnost osobních údajů zaměstnanců Klienta, předávaných mu Klientem za účelem plnění této Smlouvy nebo získaných jinak v rámci plnění této Smlouvy. NEUROLEADERSHIP je povinna osobní údaje konkrétního subjektu zpracovávat pouze po dobu trvání oprávnění tohoto subjektu k přístupu do CRM NEUROLEADERSHIP  se zavazuje dodržovat při zpracování osobních údajů subjektů nebo Klienta veškeré povinnosti, vyplývající z relevantních právních předpisů, zejména pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a jiných právních předpisů, včetně přímo aplikovatelných předpisů Unie, jakož i z interních předpisů Klienta a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Klienta příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu. NEUROLEADERSHIP prohlašuje, že učinila veškerá potřebná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

VIII.13.     NEUROLEADERSHIP je zejména povinna zajistit, že:

VIII.13.1    přístup ke zpracovávaným osobním údajům budou mít pouze osoby, u kterých je to nezbytné pro plnění této Smlouvy;

VIII.13.2    všechny osoby, kterým bude umožněn přístup k osobním údajům, byly nebo budou před poskytnutím tohoto přístupu poučeny o povinnostech, vyplývajících ze zpracování osobních údajů;

VIII.13.3    funkčnost a účinnost opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů budou pravidelně v potřebném rozsahu kontrolovány.

VIII.14.     NEUROLEADERSHIP přijala a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:

VIII.14.1    zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

VIII.14.2    pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

VIII.14.3    zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům

VIII.14.4    provádění šifrování a anonymizace osobních údajů;

VIII.14.5    schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;

VIII.14.6    schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů; a

VIII.14.7    proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování formou externího auditora;

VIII.14.8    firewall;

VIII.14.9    antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;

VIII.14.10  šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií;

VIII.14.11  přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby NEUROLEADERSHIP ;

VIII.14.12  servery s osobními údaji jsou uzamčeny v serverovně; a

VIII.14.13  zálohy dat se provádějí certifikovaným dodavatelem do jiné lokality šifrovaným přenosem a přístup k nim mají pouze pověřené osoby NEUROLEADERSHIP .

VIII.15.     Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.

VIII.16.     Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.

VIII.17.     NEUROLEADERSHIP se zavazuje na písemnou žádost Klienta přijmout v přiměřené lhůtě stanovené sjednané mezi Smluvními stranami další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

VIII.18.     V případě, že NEUROLEADERSHIP zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin, Klientovi.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1.      Pokud vztah uzavřený Smlouvou obsahuje zahraniční/mezinárodní prvek, pak platí, že tento vztah se řídí českých právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

IX.2.      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Portálech Poskytovatele v den uzavření Smlouvy, uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že se s jejich zněním podrobně seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

IX.3.      Ukáže-li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

IX.4.      Tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele nabývají účinnosti dne 1. 6. 2017.

NeuroLeadership s.r.o.

Jak si vybrat? Potřebuji poradit