Všeobecné obchodní podmínky

(dále též „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1.            „Poskytovatelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost NeuroLeadership s.r.o., IČ:   28515552, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Thunovská 179/12, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147245.

I.2.            Poskytovatel v rámci výkonu svého předmětu podnikání nabízí možnost účasti na jednotlivých programech a kurzech zaměřených na oblast komunikace, koučinku a manažerských programů tak, jak je nabídka těchto programů a kursů zveřejněna na webových stránkách Poskytovatele www.neuroleadership.cz (dále jen „Akce“ a „Portály“).

I.3.            Nabídka Akcí, v rozsahu jejich obsahového zaměření, termínu a ceny, případně dalších specifických informací a podmínek, je Poskytovatelem zveřejněna na Portálech.  Nabídka Akcí Poskytovatele je platná za předpokladu a po dobu trvání jejího zveřejnění na Portálech.

I.4.            Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele, uzavřené mezi Poskytovatelem a odběratelem služeb (dále jen „Smlouva“ a „Klient“), na základě které se Poskytovatel zavazuje Klientovi poskytnout služby v Klientem objednaném rozsahu v rámci jeho účasti na jím zvolené Akci;  Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu těchto služeb. V případě, kdy se jednotlivá ustanovení Smlouvy liší od těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy.

I.5.            Poskytovatel je oprávněn plněním práv a povinností ze Smlouvy pověřit třetí osobu.

I.7.            Pro práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta při uzavření a plnění Smlouvy je určující postavení Klienta v návaznosti na skutečnost, zda Klient Smlouvu uzavírá v postavení spotřebitele definovaném ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění, či nikoliv. Pokud Klient (i) před uzavřením Smlouvy, (ii) při uzavření Smlouvy či  (iii) v souvislosti s požadavkem na vystavení platebního dokladu na cenu služeb, neuvede identifikační číslo, pak platí, že takový Klient Smlouvu uzavřel v postavení spotřebitele. Specifická práva a povinnosti Klienta, vystupujícího v postavení spotřebitele, jsou těmito obchodními podmínkami specificky výslovně upravena.

I.8.            Poskytovatel je oprávněn znění těchto podmínek doplňovat či měnit. Tato změna nemá dopad na úpravu práv a povinností Poskytovatele a Klienta ze Smlouvy uzavřené za účinnosti obchodních podmínek ve znění platném ke dni uzavření Smlouvy.

I.9.            Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě, dále že je sám nevyužije či neuplatí pro účely výkonu své podnikatelské činnosti. V případě porušení tohoto závazku Klient uhradí Poskytovateli veškerou škodu, která takovým porušením Poskytovateli vznikne. Závazek sjednaný v tomto odstavci se neuplatí pro případ, kdy je předmětem plnění Poskytovatele dle Smlouvy Akce, jejíž podstatou je výuka konkrétních koučovacích postupů a metod za účelem jejich potenciálního a budoucího využití ze strany Klienta.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

II.1.          Nabídka Akcí je zveřejněna na Portálech Poskytovatele. Klient nezávazně svůj zájem o účast na Akci či o bližší informace o Akci projeví kliknutím na příslušnou ikonu „mám zájem“ či „rezervace“ či „přihláška“ a do dotčeného formuláře doplní své kontaktní spojení/údaje.

II.2.          Poskytovatel bude Klienta kontaktovat na jím zadané emailové (příp. telefonické) kontaktní spojení za účelem vyjasnění termínu, konkrétního obsahu a dalších podmínek Akce, a za účelem ověření zájmu Klienta o účast na ní.

II.3.          Po vzájemném vyjasnění podmínek Akce a ověření zájmu Klienta o účast na ní Poskytovatel zašle Klientovi adresnou nabídku k účasti na Akci (dále jen „Nabídka“). Nabídku doručí Poskytovatel Klientovi emailem, na Klientem zadané spojení, přičemž v této Nabídce uvede zejména (i) označení Akce a termín a místo jejího konání, (ii) identifikační údaje Klienta či osob jím pověřených k účasti na Akci, (iii) Cenu Akce a podmínky její splatnosti a úhrady, (iv) podstatné informace týkající se obsahu Akce, jakož i dalších specifických podmínek účasti Klienta na ní, včetně případných podmínek pro její řádné absolvování či certifikované ukončení, (v) odkaz na aktuální znění těchto VOP, případně budou tyto VOP přílohou Nabídky.  V případě, kdy bude podmínkou účasti na Akci doložení jakýchkoliv podkladů ze strany Klienta, pak bude Nabídka obsahovat i upozornění na povinnost Klienta je v určitém termínu doložit a jejich výčet. Nabídka se považuje za návrh Poskytovatele na uzavření Smlouvy.

II.4.          Smlouva je uzavřena potvrzením Nabídky ze strany Klienta, a to zpravidla doručením emailové zprávy Klienta Poskytovateli obsazující jeho srozumitelný souhlas/akceptaci Nabídky a těchto VOP. Smlouvou se (i) Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi služby spočívající v jeho účasti na Akci za podmínek sjednaných Smlouvou, (ii) Klient zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu Akce ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou, jakož i řádně plnit všechny podmínky Akce sjednané Smlouvou. Za „podmínky sjednané Smlouvou“ se považují podmínky uvedené v Nabídce a těchto VOP.

II.5.          Marným uplynutím lhůty v délce 7 (sedmi) dnů po učinění Nabídky Nabídka v plném rozsahu zaniká.

II.6.          Za návrh na uzavření Smlouvy se nikdy nepovažuje pouhá reklama či prezentace Poskytovatele.

II.7.          Bližší instrukce k účasti na Akci, společně s dokumenty spojenými s účastí Klienta na Akci, Poskytovatel doručí Klientovi v elektronické podobě s předstihem cca sedmi dnů před termínem jejího zahájení, případně v termínu sjednaném Smlouvou.

 

III. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

III.1.         Cena Akcí je stanovena cenami uvedenými  na Portálech v době zaslání Nabídky (dále jen „Cena“). Potvrzením nabídky Klient potvrzuje, že se seznámil s aktuální Cenou Akce a tuto ve vztahu k dané Objednávce akceptuje.

III.2.         Všechny Ceny Akcí na Portálech jsou zobrazovány dle volby s DPH nebo bez DPH tak, jak je na Portálech vždy uvedeno. V Ceně Akce nejsou zahrnuty náklady Klienta na dopravu do místa konání Akce, případné ubytování či stravování Klienta v místě konání Akce ani jakékoliv jiné náklady spojené s účastí Klienta na Akci. Tyto náklady jdou výlučně k tíži Klienta.

III.3.         Klient je povinen uhradit Poskytovateli Cenu Akce, a to způsobem a v termínech sjednaných Smlouvou.

III.4.         Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Ceny Akcí zveřejněné na Portálech, a to bez předchozího upozornění.

III.5.         Cena Akce je splatná jednorázově či ve splátkách, převodem na bankovní účet Poskytovatele, či prostřednictvím on-line platební brány GoPay.  Neakceptujeme platby v hotovosti. Termín a způsob splatnosti Ceny Akce jsou sjednány Smlouvou.

III.6.         Jakákoliv bezhotovostní platba podle Smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.  Pro případ prodlení Klienta s úhradou ceny Akce či její části je Klient povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pro případ, kdy byla Smlouvou sjednána splatnost Ceny Akce ve splátkách, pak pro případ prodlení Klienta s úhradou kterékoliv ze sjednaných splátek nastává splatnost Ceny Akce v plném rozsahu k 1. dni tohoto prodlení.

 

IV. PODMÍNKY V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

IV.1.         Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Akce, tedy změnit místo či čas konání Akce či osobu lektora/kouče za předpokladu, že o této změně Klienta v předstihu vyrozumí a kdy tato změna nebude mít negativní dopad na účel a obsah dotčené Akce.

IV.2.         V případě, kdy Klient pověří/určí  k účasti na jednotlivé Akci konkrétní osobu, Klient odpovídá za plnění a dodržování podmínek Akce dle tohoto článku IV. těchto obchodních podmínek takovou osobou.  O konkrétním určení osoby pověřené Klientem k účasti na Akci je Klient povinen Poskytovatele v předstihu vyrozumět, záměna Klientem pověřených osob je připuštěna pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

IV.3.         Klient je povinen při své účasti na Akci vystupovat a jednat tak, aby nebyl narušen její průběh, příp. rušeni její ostatní účastníci či lektor.

IV.4.         Poskytovatel je oprávněn Klienta vyloučit z účasti na Akci v případě, kdy Klient průběh Akce naruší způsobem nevhodným jejímu zaměření či jednáním odporujícím zásadám slušného chování; zejména dostaví-li se Klient na Akci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude-li nevhodně oblečen, bude-li urážet či mít nevhodné poznámky k osobám vedoucím Akci, na ní přednášejícím či k dalším účastníkům. Obdobně je Poskytoval oprávněn postupovat v případě, kdy Klient bez vážného důvodu nebude dodržovat pravidla či procedury dané Akce. V případě vyloučení Klienta z průběhu Akce nemá Klient nárok na vrácení ceny Akce, a to ani její části.

IV.5.         V případě neúčasti Klienta na Akci nemá Klient nárok na poskytnutí náhrady, nedohodne-li se Klient s Poskytovatelem jinak.

IV.6.         Klient je povinen Poskytovateli doručit veškeré podklady, které byly při uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele vyžádány, a to ve lhůtě sjednané Smlouvou či určené v Nabídce.

 

V. VÝPOVĚĎ SMLOUVY A DŮSLEDKY STORNA AKCÍ V PŘÍPADĚ, KDY KLIENTEM JE PODNIKATEL

V.1.          Klient je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z jakéhokoliv  důvodu či bez uvedení důvodu, s důsledky uvedenými v odst. V.5. tohoto článku níže, spočívajícími v nároku Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce, popřípadě celé ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. V.5. tohoto článku níže.

V.2.          Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z důvodu závažného či opakovaného porušení povinností sjednaných Smlouvou a těmito obchodními podmínkami ze strany Klienta. Za závažné porušení povinností Klienta se vždy považuje vždy porušení kterékoliv z povinností Klienta sjednaných v čl. IV. těchto obchodních podmínek, dále i prodlení Klienta s úhradou Ceny Akce či její části po dobu delší deseti dnů. V případě, kdy Poskytovatel Smlouvu vypoví z kteréhokoliv z důvodů uvedených v tomto odstavci, vzniká Poskytovateli, v závislosti na okamžiku zániku Smlouvy, nárok na úhradu poměrné části ceny Akce, popřípadě plné ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. V.5. tohoto článku níže.

V.3.          Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi kterékoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně, na její zadané kontaktní e-mailové spojení. V případě, kdy Smlouvu vypoví Poskytovatel, je ve výpovědi povinen uvést řádný výpovědní důvod.  Ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku Smlouvy je Poskytovatel povinen Klientovi vyúčtovat dle podmínek uvedených v odst. V.5. níže přijaté platby na cenu Akce a vrátit případný přeplatek.

V.4.          Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět v případě, kdy z důvodů, které není schopen sám ovlivnit,  nebude  schopen služby Akce Klientovi řádně poskytnout či pokud se k účasti na Akci nepřihlásí minimální požadovaný počet osob. V takovém případě je Poskytovatel o této skutečnosti povinen Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumět a nabídnout mu jiný vhodný termín.  V případě, kdy se Poskytovatel s Klientem nedohodnou na náhradním termínu Akce, je kterákoliv ze stran oprávněna Smlouvu vypovědět, přičemž Smlouva zaniká ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce.

V.5.          Pro případ předčasného zániku Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Poskytovatele spočívajících v účasti Klienta na Akci, platí následující podmínky:

 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období počínaje dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy a nejpozději osm (8) dnů přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši 5.000,- Kč. Pokud Cena Akce nepřevyšuje částku ve výši 5.000,- Kč, pak Poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné výše ceny Akce;
 • v případě, kdy Cena Akce převyšuje částku ve výši 5.000,- Kč a k zániku Smlouvy dojde nejvýše sedm (7) dnů a nejméně jeden (1) celý den přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši odpovídající 25% z částky, která představuje rozdíl Ceny Akce minus 5.000,- Kč, nejméně však 5.000,- Kč;
 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období nejvýše dvacet čtyři (24) hodin před okamžikem zahájení Akce a nejpozději v den jejího ukončení, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu plné výše Ceny Akce.

V.6.          Nárok Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce tak, jak je pro případ předčasného zániku Smlouvy popsán v odst. V.5 tohoto článku výše, je odůvodněn tím, že uzavřením Smlouvy Poskytovatel započíná s přípravou plnění služeb, dále je sjednán s přihlédnutím k nákladům, které Poskytovatel počínaje uzavřením Smlouvy vynakládá na zajištění materiálního a lidského  odborného  zázemí a zdrojů  nezbytných pro vlastní realizaci Akce.

V.7.          Výpověď Smlouvy pouze co do části sjednaných služeb je nepřípustná.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DŮSLEDKY STORNA AKCÍ V PŘÍPADĚ, KDY KLIENTEM JE SPOTŘEBITEL

 

VI.1.         Klient, v postavení spotřebitele, je oprávněn od Smlouvy odstoupit z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření.  V takovém případě je Poskytovatel povinen obratem Klientovi vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce, v její plné uhrazené výši, ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení vyrozumění Klienta o odstoupení od Smlouvy Poskytovateli.

VI.2.         V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Poskytovatel poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od Smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.  pro případ uzavření Smlouvy prostředky na dálku:

 

 1. Do 14 dnů od uzavření Smlouvy máte právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Poskytovatele – NeuroLeadership s.r.o., IČ: 28515552, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Thunovská 179/12, PSČ 118 00, e-mail: info@neuroleadership.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy v poslední den příslušné lhůty.
 4. Platbu ceny Akce Vám Poskytovatel vrátí nejpozději ve lhůtě 14ti dnů ode dne doručení Vašeho odstoupení, z tohoto důvodu žádá o současné zadání/zaslání čísla účtu peněžního ústavu, na který má být Vámi uhrazená cena Akce vrácena.
 5. Pro případ Vašeho odstoupení nenesete žádné náklady spojené se zánikem Smlouvy.

 

Vzor oznámení o odstoupení od Smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát: NeuroLeadership Group s.r.o., se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Thunovská 179/12, PSČ 118 00, e-mail: info@neuroleadership.cz

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od Smlouvy o poskytnutí služeb – účasti na Akci (*)

– žádáme o vrácení Ceny Akce na účet (*) vedený u (*)

– datum uzavření Smlouvy (*)

– jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– adresa spotřebitele/spotřebitelů

– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI.3.         Nevyužije-li Klient právo od smlouvy dle odst. VI.1. a VI.2. odstoupit, pak – počínaje patnáctým (15) dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy – je oprávněn ji s okamžitou účinností vypovědět z jakéhokoliv  důvodu či bez uvedení důvodu, vždy však s důsledky uvedenými v odst. VI.7. tohoto článku níže, spočívajícími v nároku Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce, popřípadě plné ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. VI.7. tohoto článku níže.

VI.4.         Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z důvodu závažného či opakovaného porušení povinností sjednaných Smlouvou a těmito obchodními podmínkami ze strany Klienta. Za závažné porušení povinností Klienta se vždy považuje vždy porušení kterékoliv z povinností Klienta sjednaných v čl. IV. těchto obchodních podmínek, dále i prodlení Klienta s úhradou Ceny Akce či její části po dobu delší deseti dnů. V případě, kdy Poskytovatel Smlouvu vypoví z kteréhokoliv z důvodů uvedených v tomto odstavci, vzniká Poskytovateli, v závislosti na okamžiku zániku Smlouvy, nárok na úhradu poměrné části ceny Akce, popřípadě plné ceny Akce,  za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. VI.7. tohoto článku níže.

VI.5.         Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi kterékoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně, na její zadané kontaktní e-mailové spojení. V případě, kdy Smlouvu vypoví Poskytovatel, je ve výpovědi povinen uvést řádný výpovědní důvod.  Ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku Smlouvy je Poskytovatel povinen Klientovi vyúčtovat dle podmínek uvedených v odst. VI.7. níže přijaté platby na cenu Akce a vrátit případný přeplatek.

VI.6.         Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět v případě, kdy z důvodů, které není schopen sám ovlivnit,  nebude  schopen služby Akce Klientovi řádně poskytnout či pokud se k účasti na Akci nepřihlásí minimální požadovaný počet osob. V takovém případě je Poskytovatel o této skutečnosti povinen Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumět a nabídnout mu jiný vhodný termín.  V případě, kdy se Poskytovatel s Klientem nedohodnou na náhradním termínu Akce, je kterákoliv ze stran oprávněna Smlouvu vypovědět, přičemž Smlouva zaniká ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce.

VI.7.         Pro případ předčasného zániku Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Poskytovatele spočívajících v účasti Klienta na Akci, platí následující podmínky:

 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období počínaje dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy a nejpozději osm (8) dnů přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši 5.000,- Kč. Pokud Cena Akce nepřevyšuje částku ve výši 5.000,- Kč, pak Poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné výše ceny Akce;
 • v případě, kdy Cena Akce převyšuje částku ve výši 5.000,- Kč a k zániku Smlouvy dojde nejvýše sedm (7) dnů a nejméně jeden (1) celý den přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši odpovídající 25% z částky, která představuje rozdíl Ceny Akce minus 5.000,- Kč, nejméně však 5.000,- Kč;
 • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období nejvýše dvacet čtyři (24) hodin před okamžikem zahájení Akce a nejpozději v den jejího ukončení, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu plné výše Ceny Akce.

VI.8.         Nárok Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce tak, jak je pro případ předčasného zániku Smlouvy popsán v odst. VI.7. tohoto článku výše, je odůvodněn tím, že uzavřením Smlouvy Poskytovatel započíná s přípravou plnění služeb, dále je sjednán s přihlédnutím k nákladům, které Poskytovatel počínaje uzavřením Smlouvy vynakládá na zajištění materiálního a lidského  odborného  zázemí a zdrojů  nezbytných pro vlastní realizaci Akce.

VI.9.         Odstoupení od Smlouvy či její výpověď pouze co do části sjednaných služeb jsou nepřípustné.

VI.10.      Klient má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Klienta v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy Klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

VII.1.       Uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem uděluje Klient Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním Klientem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní čísla, případně IČ a DIČ ) (dále jen „osobní údaje“) ze strany Poskytovatele v postavení správce osobních údajů, a to pro účely evidence Smlouvy a plnění práv a povinností v ní uvedených, dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatele na emailové spojení Klienta.  Výše uvedený souhlas Klient uděluje dobrovolně, na základě řádného vysvětlení, přičemž tento souhlas je platný po dobu pěti let a/nebo do odvolání.

VII.2.       Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Klienta odstranit z databáze Poskytovatele. Osobní údaje zadané Klientem je Poskytovatel povinen plně zabezpečit proti jejich zneužití. Osobní údaje zadané Klientem není Poskytovatel oprávněn postoupit žádné další osobě, s výjimkou údajů, které v nezbytném rozsahu předává osobě, která vede jednotlivé Akce či sezení uskutečněné v rámci plnění služeb dle Smlouvy.

VII.3.       Klient může odvolat výše uvedený souhlas nebo požadovat změnu osobních údajů písemně na adrese sídla Poskytovatele či emailem na spojení info@neuroleadership.cz.

VII.4.       Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce, nedohodne-li se Poskytovatel s Klientem jinak. Poskytovatel Smlouvu archivuje v elektronické podobě a je přístupná pouze pro jeho potřeby.

VII.5.       Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) jdou k tíži Klienta.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1.      Pokud vztah uzavřený Smlouvou obsahuje zahraniční/mezinárodní prvek, pak platí, že tento vztah se řídí českých právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

VIII.2.      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Portálech Poskytovatele v den uzavření Smlouvy, uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že se s jejich zněním podrobně seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

VIII.3.      Ukáže-li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

VIII.4.      Tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele nabývají účinnosti dne 1. 6. 2017.

NeuroLeadership s.r.o.

kalendar sipka-dolu sipky