Kam vyrazit na nejefektivnější teambuilding? Do kanceláře!

6. 6. 2019

Výprava za pokladem, únikové hry v reáliích středověkých hradů, bubnování s profíky, vaření a konzumace neobvyklých pokrmů, výroba šperků… Firmy investují velké úsilí i spoustu peněz do aktivit, které by jim pomohly stmelit tým.

Výprava za pokladem, únikové hry v reáliích středověkých hradů, bubnování s profíky, vaření a konzumace neobvyklých pokrmů, výroba šperků… Firmy investují velké úsilí i spoustu peněz do aktivit, které by jim pomohly stmelit tým a zlepšit motivaci zaměstnanců. Úměrně s atraktivitou programu většinou roste bezprostřední nadšení účastníků a cíl se zdá být splněn. Zdání ovšem klame a pod vlivem každodenních starostí a sílícího tlaku na výkon se obvykle vše ve firmě záhy vrací do starých kolejí. Neformální akce se skvělým programem bezesporu mohou být pro zaměstnance vítanou odměnou. Pokud ale chcete posílit takzvanou vnitroskupinovou motivaci, je lepší začít rovnou v kanceláři…
Inspirace z Marsu
Zajímavá zjištění spojená s maximalizací týmové efektivity přinesl článek zveřejněný v září 2018 v magazínu Harvard Business Review. Jeho autor Carlos Valdes-Dapena* v něm přináší výsledky studie realizované v nadnárodní společnost Mars. Z nich mimo jiné vyplývá, že kvalitní spolupráce nezačíná vztahy a důvěrou, ale zaměřením na individuální motivaci. Studie totiž ukázala, že členové tamního týmu sice na počátku vynikali ve své práci, měli jasno v individuálních cílech, plnili své úkoly a dosahovali výsledků, za něž byli hodnoceni, ale už neměli potřebu spolupracovat.
Spolupráce byla jakýmsi idealizovaným cílem, který ovšem nebyl dobře uchopitelný. Proto se v Marsu rozhodli vytvořit rámec, který by spolupráci dodal jasnou, konkrétní a přitažlivou podobu a z lákavé představy vytvořil něco hmatatelného a dosažitelného. Základem tzv.  „Mars High Performance Collaboration Framework“ se staly tři otázky kladené členům všech týmů.
První otázka zněla Proč je vaše společná týmová práce cennější než pouhý součet vaší individuální snahy a úsilí? Debaty o této otázce vedly k definici poslání týmu, která dávala smysl všem jeho členům. Náročnější a do jisté míry kontroverznější diskusi vyvolala druhá otázka, a to Které konkrétní úkoly vedoucí k dosažení firemních výsledků vyžadují týmovou spolupráci? Odpovědí byly dva seznamy úkolů a projektů: ty, které je vhodnější realizovat individuálně, a ty, které vyžadují spolupráci. Třetí a poslední otázka měla za cíl zajistit Jak dosáhnout toho, aby se spolupráce stala nedílnou součástí činnosti každého člena týmu a byla dlouhodobě udržitelnou a produktivní? Na jejím základě členové týmů společně vypracovali seznam konkrétních jednání/chování, která se zavázali plnit. Dohodli se i na tom, jak se vzájemně jeden vůči druhému budou podporovat a vést k domluvené odpovědnosti za plnění stanovených cílů. Připravili si také plán, jak uzavřené dohody naplnit.
Výsledky rozvojového programu ve společnosti Mars naznačují, že pocit odpovědnosti za spolupráci, která je založena na společně vytvořených dohodách, vede k daleko produktivnější práci celého týmu. Autor článku zdůrazňuje, že pro lidi bylo v tomto ohledu velmi důležité, aby si uměli představit, jak vzájemná spolupráce v praxi přispěje ke zlepšení jejich výsledků.
Leadership tipy pro každý den
Rozvojový program, který se osvědčil ve společnosti Mars, je výbornou inspirací. V praxi je však zatím ve většině firem podpora týmové spolupráce úkolem manažerů, kteří jsou zahlceni svou vlastní prací a na skutečné vedení lidí jim nezbývá čas ani energie. Právě pro ně jsme připravili pár tipů, které mohou v praxi využít i pro motivaci členů týmu k vzájemné spolupráci.

  1. Od jednotky k celku

I když teoreticky dobře víme, že jsme každý jiný, ve skutečnosti je nám nejbližší soudit ostatní podle sebe. Jenže právě takzvaná neurodiverzita je klíčem k úspěchu. „Jedinečnost každého z nás není jen slogan nebo líbivá poučka, ale vědecky podložená realita odlišené stavby našich mozků. Realita každého je jiná a řídí se svými pravidly, hodnotami a přesvědčeními. Vznikala jak na základě genetické výbavy, tak především na základě vlastních zkušeností, které se formou unikátních zápisů ukládají přímo v mozku,“ vysvětluje kouč Vladimír Tuka ze společnosti NeuroLeadership. Právě jedinečnost každého člena týmu je třeba respektovat, pokud chcete coby skutečný leader přispět k jeho dalšímu rozvoji – jak ve smyslu řešení individuálních úkolů, tak i v souvislosti s posílením týmové spolupráce.

  1. Sjednoťte se ke spolupráci

Respekt k jedinečnosti každého nestačí k vysokým výkonům týmu. Je potřebná spolupráce a vzájemná odpovědnost. S ní je spojena tzv. in-goup motivace, tedy pocit, že k sobě patříme, máme něco společného, a tak si můžeme věřit.  Právě tato motivace je základem ochoty lidí ke spolupráci. Má-li se ze skupiny stát tým – ať je to kdekoliv, v korporaci, ve sportu, v rodině i jinde – nejčastěji lidi propojuje společný cíl – takový, který je dosažitelný pouze při spolupráci všech členů týmu a který si navíc, pokud možno, nastaví sami. Už samotný proces stanovení cíle tak bývá příležitostí pro spolupráci, a nemělo by tedy jít o prostý „příkaz shora“. Výsledkem dobře fungující in-group motivace je situace, kdy si na pracovišti lidé vzájemně více naslouchají a kdy jejich mozky vnímají a zpracovávají informace od druhých stejným způsobem, jako by byly jejich vlastní. S respektem k jedinečnosti každého se vytvářejí podmínky pro ideové, tvůrčí konflikty, které v dobře fungujícím týmu nepřerůstají v konflikty osobní.

  1. Ctěte jedinečné kvality a přínos každého člena týmu

Úskalím však může být jiný jev, tzv. Group Thinking. Jde o stav, kdy si lidé vzájemně až tak věří, že za každou cenu hledají soulad. A to i tehdy, kdy situace, kterou se zabývají ani zdaleka není jednoznačná. Členové týmu se pak nepouští do jakýchkoliv polemik, diskusí a v podstatě automaticky berou názory druhého za dané a správné, i když mají dojem, že tomu tak není. To může vést například ke zvýšení chybovosti nebo naprosto nesmyslným rozhodnutím. Důležitým úkolem leadera tedy není jen podpořit in-group motivaci, ale také dohlédnout na to, aby v rámci skvěle fungujícího týmu byl vždy prostor pro odlišné názory a otevřenou diskusi. Jako v řadě jiných případů i tady zkrátka platí okřídlené všeho s mírou…

  1. I při společné tvorbě je pro mozek základem bezpečí

Jednou z nejcennější kvalit týmu je tvořivost a násobící efekt úsilí jednotlivých členů týmu. Abychom však efektivně tvořili, měli bychom dbát na to, že náš mozek nás trvale chrání před reálným i domnělým nebezpečím. Na nevědomé úrovni neustále (5 x za vteřinu) analyzuje dění kolem nás a vyhledává potenciální hrozby, za něž zjednodušeně řečeno považuje i neznámé situace a změny. Když mozek hrozbu zaregistruje, uvede nás do stavu ohrožení, známého také jako vzdalování a vyhýbání, který je spojený s negativními pocity jako strach, zlost, úzkost, zklamání či frustrace. „Pokud však mozek zjistí, že okolnosti jsou pro nás příznivé, uvede nás do stavu přibližování, v němž máme největší kapacitu na přemýšlení a jsme schopni dosáhnout největšího pokroku. Právě tento stav by měl tedy schopný leader u členů svého týmu podporovat. Jde přitom o dovednost, kterou si lze osvojit.“ radí Vladimír Tuka, který je mezi českými a slovenskými kouči jediným držitelem nejvyšší mezinárodní certifikace MCC, tedy Master Certified Coach.

  1. Nejen generovat myšlenky, ale zavázat se k jejich naplnění

Stav přibližování vytváří optimální podmínky pro vznik nových myšlenek a nápadů, které na nevědomé úrovni propojují známá fakta a nové způsoby, čímž umožňuje přijít na nejefektivnější způsob řešení situace. Samotný nápad však nestačí – je potřeba konat, uskutečnit jej. To bývá mnohdy velmi náročné. Vzájemný závazek členů týmu plnit dohodnuté závěry, vzájemná podpora a odpovědnost jsou nezbytné ingredience účinnosti spolupráce týmu.
Nejnovější poznatky vědců o tom, jak funguje lidský mozek, využívá metoda Brain-Based Coaching, kterou uplatňujeme v programech nabízených společností NeuroLeadership. Osvojíte si díky nim jednoduché a praktické techniky, které vám pomohou zbavit se zažitých a již nepotřebných přístupů a myšlenkových vzorců. Na konkrétních případech z vaší praxe se naučíte zvládat stresové situace, zdokonalíte své rozhodování i myšlení a zrychlíte řešení nejrůznějších problémů, se kterými se ve firmě potýkáte. Hledáte-li pro své manažery kvalitní kouče nebo chcete-li ze svých manažerů vychovat opravdové leadery, podívejte se na nabídku programů zaměřených na leadership pro firmy.
*Carlos Valdes-Dapena je CEO v Corporate Collaboration Resources a autor knihy Lessons from Mars: How One Global Company Cracked the Code on High Performance Collaboration and Teamwork.

Mohlo by vás zajímat…